PRELAZAK L u O  

Prelazak L u O je glasovna promena pri kojoj svaki suglasnik L koji se nalazi na kraju sloga prelazi u samoglasnik O. Ova promena se u srpskom jeziku odigrala krajem 16. veka.

Prelazak L u O se javlja u sledećim slučajevima:

  Na kraju radnog glagolskog prideva u muškom rodu jednine

Primer: ČITAO

čitati – čitali  – čitao

Samoglasnik L koji se nalazi na kraju sloga prelazi u samoglasnik O

  U nominativu jednine nekih prideva u muškom rodu

Primer: BEO

beli (bela, belo)  – beo

  U nominativu jednine nekih imenica

Primer: DEO

delovi – deo

  Kod imenica koje se završavaju na - LAC, u svim padežima sem nominativa jednine i genitiva množine

Primer: GLEDAOCI

gledalac (nominativ jednine) – GLEDAOCI – gledalaca (genitiv množine)

  U izvedenim imenicama

Primer: SEOBA

seliti –  seoba

 

zvezdica Prelazak L u O i druge glasovne promene

1) jotovanje, jednačenje duglasnika po mestu tvorbe i prelazak L u O

Primer: SMIŠLJAO

smisliti – smisljati (jotovanje) – smišljati (jednačenje po mestu tvorbe)  – smišljao (prelazak L u O)

1) nepostojano A, prelazak L u O

Primer: SPASIOCI

spasilac – spasioci

 

zvezdica Izuzeci kod prelaska L u O

L ne prelazi u O u sledećim slučajevima:

  imenica koje se završavaju na - LAC

 Primer:  znalac, strelac, ilegalac

  imenice sa samoglasnikom L na kraju sloga

 Primer: molba, žalba, bolnica, ogledalce, bal, kanal, fudbal, stalno, stolnjak, alka, Milka, Jelka

     

Da bi lakše odredio koja je glasovna promena izvršena u zadatoj reči, izmenjaj tu reč po padežima ili licima!