PALATALIZACIJA  

Palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I  ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike Č, Ž, Š.

Palatalizacija se javlja u  sledećim slučajevima:

Vokativ jednine imenica muškog roda koje se završavaju na K, G, H

Primeri:

junak – junače, vrag  – vraže, duh – duše

Prezent glagola čija se tvorbena osnova završava na K, G, H

Primeri:

peći – peku pečem , teći –  teku tečem,   moći – mogu – možeš

Pri građenju reči čija se tvorbena osnova završava na K, G, H

Primeri

pridevi: povući povučen, mrak – mračan, strah – strašan

imenice: junak – junačina, krug  –  kružić, prah – prašina, oko – oči

glagoli: muka – mučiti, trag  –  tražiti, prah prašiti

  U rezultate palatalizacije spadaju i promena samoglasnika C u ČZ u Ž

Primeri:

knez – kneževi, stric – stričevi,  vitez – viteže, zec – zečevi, palac – palčevi, lovac – lovče, mesec – meseče, ulica – uličica, ptica – ptičica – ptičurina, lisica – lisičina, boca – bočica,  žica – žičica, deca – dečica, letimice – letimičan

 

zvezdica  Palatalizacija i druge glasovne promene

U srpskom jeziku postoji postoje broj reči u kojima je pored palatalizacije izvršena još neka glasovna promena

Primeri:

1) palatalizaija, nepostojano A

mračna (mrak – mračan – mračna), dašci (dah – dašak – daška), tužna (tuga – tužan – tužna)

2) jednačenje suglasnika po zvučnosti, palatalizacija

vrapče (vrabac vrapci vrapče), rasprašiti (raz + prah + iti razprašiti )

3)  palatalizacija, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

daščica (daska – dasčica – daščica)

 

zvezdica  Izuzeci kod palatalizacije

Do palatalizacije ne dolazi u sledećim slučajevima:

1) Kod prisvojnih prideva koji nastali od ličnih imena koja se završavaju na - KA i - GA

Primeri: Lenka – Lenkin, Olga – Olgin, Senka – Senkin

2) Kod reči kod kojih bi se palatalizacijom izgubio njihov pravi smisao

Primeri: baka – bakin, snaha – snahin, zeko – zekin, deka – dekin, sluga – slugin, kocka – kockica, tačka – tačkica, pega – pegica, mačka – mačkica, buha – buhica, kolega – koleginica, dug – dugi

    Zapamti sledeće:

1) Kod ličnih imena koja se završavaju na - ICA prilikom pravljenja prisvojnih prideva vrši se palatalizacija pri kojoj C prelazi u Č.

Milica – Miličin, Slavica – Slavičin, Dušica – Dušičin, Novica – Novičin

2) Palatalizacija je izvršena u prezentu glagola čija se prezentska osnova završava na K, G i H samo ako je glagol u III lice množine ostao nepromenjen. U ostalim slučajevima nastala je glasovna promena jotovanje.

PALATALIZACIJA:  JA pečem – ONI peku, JA tečem – ONI teku

JOTOVANJE:  JA mašem – ONI mašu, JA stružem – ONI stružu