JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO MESTU TVORBE  

Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe (izgovora ili nastanka) je glasovna promena u kojoj:

zubni suglasnici  S i  Z kada se nađu ispred prednjonepčanih suglasnika Đ, Ć, , Č, LJ, NJ, Š i Ž prelaze u prednjonepčane suglasnike Š i Ž.

Primeri:

snalažljiv (snalaziti se – snalaz + ljiv –  snalazljiv – snalažljiv)

nošnja (nositi – nos + nja – nosnja –  nošnja

nadzubni sonant  N ispred dvousnenih suglasnika B i P prelazi u M.

Primer:

zelembać (zelen + bać –  zelenbać – zelembać)

stambeni (stan+ beni –  stanbeni – stambeni)

 

zvezdica  Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe i druge glasovne promene

Često u rečima u kojima je izvršeno jednačenje suglasnika po mestu tvorbe izvršene su i druge glasovne promene:

1) Jednačenje suglasnika po zvučnosti vrši se pre jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.

Primer: OBRAŠČIĆ

obraz + čić – obrazčić – obrasčić (jednačenje suglasnika po zvučnosti) – obraščić (jednačenje po mestu tvorbe)

Primer:  IŠĆUŠKATI

iz + ćuškati – izćuškati – isćuškati (jednačenje suglasnika po zvučnosti) – išćuškati (jednačenje po mestu tvorbe)

2) Do gubljenja suglasnika najčešće dolazi posle jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.

Primer: BEŽIČNI

bez + žični – bezžični – bežžični (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe) – bežični (gubljenje suglasnika)

Primer: IŠARATI

iz + šarati – izšarati  – isšarati (jednačenje suglasnika po zvučnosti) – iššarati (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe) – išarati (gubljenje suglasnika)

3)  Jotovanje se vrši pre jednačenja suglasnika po mestu tvorbe.

Primer: RADOŠĆU

radost + ju –  radostju  –  radosću (jotovanje) – radošću (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe)

Primer: LIŠĆE

list + je – listje – lisće (jotovanje) – lišće (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe)

 

zvezdica  Odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe

Odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe nastaje u sledećim slučajevima:

1) Kada se suglasnici  S i Z nađu ispred suglasnika Lj i Nj u složenim rečima (složenicama) u kojima  se prvi deo složenice završava suglasnicima S i Z, a drugi  deo složenice počinje suglasnicima Lj i NJ.

Primeri:  razljutiti, izljubiti, posljednji, iznjihati, iznjuškati, sljuštiti

2) u složenicama u kojima se prvi deo reči složenice završava sa nadzubnim suglasnikom N, a drugi deo složenice počinje sa dvousnenim suglasnicima B i P.

Primeri:

jedan + put – jedanput

stran + putnica – stranputnica

crven + perka – crvenperka

van + bračni – vanbračni

masken + bal – maskenbal

    Navedena pravila ne važe za reči stranog porekla.

Često se prave greške pri pisanju reči stranog porekla.

Reči stranog porekla napisane pravilno:

impuls, simbol, imperija, imperator, impresija, bombonjera,  bombona, pomfrit, imperfekat, impontentan, impresivan...