IMPERFEKAT

 Imperfekat je prost i ličan glagolski oblik koji označava radnju koja je trajala u prošlosti i koja se upotrebljava samo u pripovedanju. Ovaj glagolski oblik se u govornom jeziku skoro sasvim izgubio. Ima ga u kjniževnim delima i to onim iz starijeg perioda

Primeri: Jednom tako uveče seđaše vojnik u svojoj sobici.

            Dok je govorio  stajaše ispred njega dečačić i drhtaše.

            Sa svih strana sveta stizahu putnici

Imperfekat se gradi samo od nesvršenih glagola i to tako što se na okrnjenu infinitivnu osnovu ili infinitivnu osnovu glagola dodaju odgovarajući nastavci.

Nastavci za građenje imperfekta kod glagola koji se završavaju na - TI:

1) ako se infinitivna osnova završava na samoglasnik A

1. lice jednine  - ah           1. lice množine  - asmo

2. lice jednine  - aše         2. lice množine   - aste

3. lice jednine  - aše         3. lice množine   - ahu

Primer: Imperfekat glagola PEVATI

Infinitivna osnova PEVA-

Imperfekat se gradi dodavanjem nastavaka na okrnjenu infinitivnu osnovu PEV-.

1. Ja pevah (pev + ah)                        1. Mi pevasmo (pev + asmo) 

2. Ti pevaše (pev + aše)                      2. Vi pevaste (pev + aste) 

3. On/Ona/Ono pevaše (pev + aše)      3. Oni pevahu (pev + ahu) 

2) ako se infinitivna osnova završava na bilo koji samoglasnik, osim samoglasnika A

1. lice jednine  - jah          1. lice množine  - jasmo

2. lice jednine  - jaše        2. lice množine  - jaste

3. lice jednine  - jaše        3. lice množine  - jahu

Primer: Imperfekat glagola GRADITI

infinitivna osnova GRADI-

Imperfekat se gradi dodavanjem nastavaka za imperfekat na okrnjenu infinitivnu osnovu GRAD- i pri tome dolazi do jotovanja.

1. Ja građah  (grad + jah)                      1. Mi građasmo (grad + jasmo)

2. Ti građaše (grad + jaše)                    2. Vi građaste (grad + jaste)

3. On/ona/ono građaše (grad + jaše)      3. Oni građahu  (grad + jahu)

 

  Nastavci za građenje imperfekta kod glagola koji se završavaju na - ĆI  i - STI

1. lice jednine  - ijah          1. lice množine  - ijasmo

2. lice jednine  - ijaše        2. lice množine  - ijaste

3. lice jednine  - ijaše        3. lice množine  - ijahu

Primer: Imperfekat glagola PEĆI

Infinitivna osnova PEK-

Imperfekat se gradi dodavanjem nastavaka za imperfekat na infinitivnu osnovu PEK- i pri tome dolazi do sibilarizacije.

1. Ja pecijah (pec + ijah)                       1. Mi pecijasmo (pec + ijasmo)

2. Ti pecijaše (pec + ijaše)                    2. Vi pecijaste (pec + ijaste)

3. On/ona/ono pecijaše  (pec + ijaše)     3. Oni pecijahu (pec + ijahu)

 

zvezdica Glagoli sa dvojakim nastavcima za imperfekat

Primer: Imperfekat glagola TRESTI

Infinitivna osnova TRES-

Imperfekat se gradi dodavanjem nastavaka za imperfekat na infinitivnu osnovu TRES-

1. Ja tresijah / tresah                            1. Mi tresijasmo / tresasmo

2. Ti tresijaše / tresaše                         2. Vi tresijaste / tresaste

3. On/ona/ono tresijaše / tresaše           3. Oni tresijahu / tresahu

Primer: Imperfekat glagola MOĆI

Infinitivna osnova MOG-

Imperfekat se gradi dodavanjem nastavaka za imperfekat na infinitivnu osnovu MOG-. Glagol MOĆI Ima iste nastavke za imperfekat kao glagol TRESTI, ali se češće koriste nastavci: ah, aše, aše, asmo, aste, ahu.

Primer:  Imperfekat pomoćnog glagola BITI

1. Ja bejah / beh                       1. Mi bejasmo / besmo

2. Ti bejaše / beše                    2. Vi bejaste / beste

3. On/ona/ono bejaše / beše      3. Oni bejahu / behu

 

Imperfekat se retko koristi i najčešće se u govoru i pisanju zamenjuje perfektom.