FUTUR II

Futur II (futur drugi) je složen i ličan glagolski oblik koje označava neostvarenu radnju za koju pretpostavljamo da će se dogoditi u budućnosti, za vreme ili posle neke buduće radnje.

 

Građenje futura I

Futur drugi se gradi od prezenta pomoćnog glagola BITI i radnog glagolskog prideva.

Primer:

Ako budemo imali vremena, igraćemo fudbal.

Prezent glagola BITI:

1. Ja budem                   1. Mi budemo

2. Ti  budeš                    2. Vi budete

3. On/Ona/Ono bude       3. Oni budu

Futur II glagola  IMATI:

Radni glagolski pridev u muškom rodu  IMAO, (IMALI)

1.  Ja budem imao          1. Mi budemo imali

2.  Ti budeš imao            2. Vi budete imali

3.  On bude imao            3. Oni budu imali

Primer:  Kad moj tata bude imao vremena, vodiće me na utakmicu.

Radni glagolski pridev u ženskom rodu IMALA, (IMALE)

1.  Ja budem imala          1. Mi budemo imale

2.  Ti budeš imala            2. Vi budete imale

3.  Ona bude imala          3. One budu imale

Primer:  Ako moja mama bude imala vremena, odvešće me u pozorište.

Radni glagolski pridev u srednjem rodu IMALO, (IMALA)

1.  Ja budem imalo          1. Mi budemo imala

2.  Ti budeš imalo            2. Vi budete imala

3.  Ono bude imalo          3. One budu imala

Primer:  Ako naša momčad budu imala sreće, pobediće sledeći put.